احمد صدیق مشاور کنکورمشاوره تحصیلی تلفنی

 

شماره بهترین مشاور کنکور شیراز را دارید ؟

با توجه آمار قبولی سال گذشته، استاد حسین پور بهترین مشاور کنکور شیراز و بوشهر هستند.

استاد حسین پور به عنوان حرفه ای ترین مشاور کنکور با برنامه ریزی هایی خاص و دقیق همچنان به عنوان مشاور تراز اول شیراز شناخته می شود. استاد حسین پور بالاترن تعداد قبولی با رتبه زیر 1000 را در بین مشاورین دارد و در سال گذشته 62% از شاگردان این مشاور کنکور رتبه زیر 1000 کسب کرده اند.

آقای احمد صدیق مشاور کنکور شیراز است