قاسم مددی مشاور تحصیلی

مشاوره تحصیلی تلفنی

 

مطابق نظر سنجی هایی که از دانشجویان علوم پزشکی شیراز به عمل آمده استاد حسین پور بهترین مشاور کنکور معرفی شده اند و دانشجویان ایمان داشتند که بهترین مشاور تحصیلی کنکور استاد حسین پور است